Podmienky využívania služieb HOTSTYLE.SK
Uvedené pravidlá pre "Podmienky ochrany osobných údajov" bola vytvorená pre zaistenie bezpečia počas využívania služieb internetového obchodu HOTSTYLE.SK, vedeného na adrese www.hotstyle.sk, Ing. Tomášom Opravilem, IČO: 76508731, sídlom: Sibírska 55, 62100 Brno, vedeným ako podnikateľ u ŽÚ v Brne, Č. J .: Zumba / 451/2010 / Pro / 5. Rozhodnutie o prezeranie, využívanie možností servisu a výhod vyplývajúcich z jeho pôsobnosti znamená súhlas s "Podmienkami ochrany osobných údajov". Ak je ktorákoľvek z položiek "Podmienok ochrany osobných údajov" nezhodné s vôli užívateľa, mal by prerušiť návštevu a využívanie služieb tohto internetového obchodu.
Pre každého používateľa obchodu HOTSTYLE.SK platí "Podmienky ochrany osobných údajov" aktuálne v okamihu využívania služieb obchodu.
Internetový obchod HOTSTYLE.SK si vyhradzuje právo zaviesť zmeny v ustanoveniach "Podmienok ochrany osobných údajov", bez toho aby musel predtým o tomto informovať zákazníkov obchodu. Toto nemá však nikdy vplyv na základné pravidlo: nepredávame a nesprístupňuje tretím osobám osobné alebo adresné údaje užívateľov obchodu. Úlohou prevádzkovateľa je zabezpečiť čo najvyššiu úroveň ochrany osobných údajov. Jediným prípadom, v ktorom sme povinní poskytnúť údaje tretej osobe, je žiadosť od súdu, prokurátora, polície alebo iného právneho orgánu.

Prečo, za akým účelom a na akú dobu sa zhromažďujú a spracúvajú informácie o užívateľovi?
Popri účelov uvedených v "Obchodných podmienkach" internetového obchodu HOTSTYLE.SK prevádzkovateľ zhromažďuje a spracováva informácie o užívateľovi, vrátane osobných údajov, na nasledujúce účely:

 1. spracovania a reakcie na žiadosti, pripomienky či reklamácie urobené zo strany používateľa
 2. personalizácia stránok internetového obchodu HOTSTYLE.SK, ktorý je navštevovaný či využívaný jednotlivými užívateľmi
 3. overovanie a identifikácia povolenie prístupu k jednotlivému obsahu stránok HOTSTYLE.SK, zabránenie problémom, ktoré sa môžu vyskytnúť vo fungovaní internetového obchodu HOTSTYLE.SK
 4. zasielanie obchodných oznámení užívateľom prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie o produktoch, službách a akciách internetového obchodu HOTSTYLE.SK alebo akciách jeho obchodných partnerov, v súlade so zákonom č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov

Užívateľ dáva svoj súhlas správcovi osobných údajov, tj. Prevádzkovateľovi, na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely ustanovené ako v "Obchodných podmienkach" internetového obchodu HOTSTYLE.SK, tak aj pre účely stanovej v tomto odseku (ďalej len "účely"), a to na dobu nevyhnutnú na uvedené účely, resp. na dobu do písomného vyjadrenia nesúhlasu so spracovaním a zhromažďovaním zaslaným na adresu prevádzkovateľa: HOTSTYLE.SK, so sídlom Sibírska 55, 621 00 Brno, Česká republika alebo na emailovú adresu info@hotstyle.sk.

Osobné údaje
Užívateľ zostáva anonymný do vykonania prvého nákupu, prihlásenie na prijímanie elektronického spravodajcu (newsletteru) alebo vyplnenie kontaktného formulára na stránkach obchodu. V týchto prípadoch sa vyžaduje uvedenie (elektronicky alebo akýmkoľvek iným spôsobom) určitých telefónnych a adresných údajov, ktoré sú následne preposlané do systému. Do tejto chvíle zhromažďovanými údajmi sú štandardné údaje z logov serverov ako číslo IP počítača užívateľa, dátum a čas návštevy alebo zhlédnuté výrobky. Tieto informácie sú zhromažďované správcom obchodu pre štatistické účely, čo žiadnym spôsobom neohrozuje bezpečnosť ochrany osobných údajov používateľa. Štatistické zoznamy neobsahujú osobné údaje umožňujúce identifikáciu jednotlivých užívateľov.
Vykonaním nákupu v obchode HOTSTYLE.SK a súčasne registráciou v obchode súhlasí nakupujúci so zhromažďovaním a spravovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. V znení neskorších dodatkov a predpisov. Samozrejme tieto informácie slúžia výhradne pre účely spojené s realizáciou objednávky, vrátane vystavenia dokladu o predaji (daňový doklad alebo faktúra) a expedície výrobkov. V súvislosti s týmto má obchod HOTSTYLE.SK právo sprístupňovať zhromaždené údaje svojim obchodným partnerom, za účelom rýchlej realizácie objednávky (pre účely dopravcu).
Iba sa zákazníkovým súhlasom možno jeho údaje využiť na marketingové účely.
Každý užívateľ, ktorý uvedie svoje údaje, má neobmedzenú možnosť k ním nahliadnuť, zobrazovať a odstraňovať ich.
Výhradne na tieto účely majú zamestnanci obchodu HOTSTYLE.SK prístup k osobným údajom zákazníkov obchodu. Tieto osoby sú zaviazané zachovať tajomstvo a znemožniť prístup k údajom nepovolaným osobám.

Realizácia objednávok v internetovom obchode HOTSTYLE.SK
Objednávka zadaná v obchode HOTSTYLE.SK bude realizovaná, ak bude splnená podmienka vyplnenie nižšie uvedených údajov:

 1. Meno a priezvisko alebo meno spoločnosti
 2. IČO spoločnosti (ak je vyžadované)
 3. Dodacia adresa / Fakturačná adresa
 4. Emailová adresa
 5. Telefónne číslo

Tieto údaje sú potrebné pre správny a úplný nákupný proces a uľahčí rýchlu a pohodlnú podporu pre každého užívateľa. Neuvedenie niektorého z požadovaných údajov znemožnia realizáciu objednávky.
Internetový obchod HOTSTYLE.SK si vyhradzuje právo posielať zákazníkom / užívateľom správy potvrdzujúce etapy realizácie objednávky. Vo výnimočných situáciách kontaktovať užívateľa v záležitostiach spojených iba s realizovanou objednávkou.

Praktické poznámky ohľadom využitia internetového obchodu HOTSTYLE.SK
Ak používa užívateľ jeden počítač spoločne s inými osobami, po ukončení využívania služieb internetového obchodu HOTSTYLE.SK, ktoré vyžadujú prihlásenie, je nevyhnutné sa vždy odhlásiť z účtu užívateľa za účelom zabránenia prezeranie, využívanie alebo pozmeňovanie obsahu, informácií alebo údajov o používateľovi zo strany neoprávnených osôb. Užívateľom uvedené osobné údaje a informácie sú počas registrácie na stránkach známej iba tomuto užívateľovi a prevádzkovateľmi a osobám s ním spolupracujúcim, ktoré sú povinné uchovať tieto údaje v tajnosti. Za ich činnosti prevádzkovateľ zodpovedá ako za svoje vlastné. Používateľovi sa zakazuje na stránkach internetového obchodu HOTSTYLE.SK zverejňovať inzerciu, ponuky alebo ďalší obsah, ktorý je prístupný aj iným užívateľom. V prípade porušenia zákazu podľa predchádzajúcej vety prevádzkovateľ tento obsah nezverejní, ak to nebude však nevyhnutné na základe subjektov, ktoré majú k tomuto zverejnenia podľa všeobecne platných právnych predpisov právo.
Užívateľ má povinnosť postupovať tak, aby jeho osobné údaje, najmä potom prístupové údaje k účtu používateľa, neboli sprístupnené neoprávneným osobám.
Užívateľ je oprávnený obracať sa na prevádzkovateľa s názormi, pripomienky alebo otázky týkajúce sa uchovávania osobných údajov a informácií, a to pomocou kontaktného formulára alebo poštou na adresu:

HOTSTYLE.SK
sibírska 55
621 00 Brno

Newslettery
Súhlasom počas registrácie v obchode alebo neskôr pri registrácii na odber newsletterov, si HOTSTYLE.SK vyhradzuje právo občasného posielanie informácií o novinkách, akciách, výpredajoch, súťažiach, udalostiach alebo o akýchkoľvek iných informáciách spojenými s pôsobnosťou obchodu.
Odber newsletterov môže užívateľ kedykoľvek zrušiť. Toto odhlásenie nie je totožné s odstránením účtu v obchode HOTSTYLE.SK.

Obchod HOTSTYLE.SK si vyhradzuje právo:

 1. posielať prostredníctvom newsletteru reklamy a obchodné informácie - z technických dôvodov dočasne vypnúť službu newsletterov
 2. zastaviť poskytovanie služby newsletter bez udania dôvodov po skoršom oznámení užívateľom tejto služby
 3. odstrániť účet, ktorého užívateľ porušil "Obchodné podmienky" internetového obchodu HOTSTYLE.SK